Katoghike Church, Yerevan
Spiritual / Religious site