Saint Mariane Church of Ashtarak
Spiritual / Religious site