Saint Sargis Church of Tsovinar
Spiritual / Religious site